Υπηρεσίες

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει:

- Σύνταξη μελετών κτιριακών έργων
- Επίβλεψη και Έντεχνη κατασκευή κτιρίων
- Ανακαίνιση-Βελτίωση υφιστάμενων κτιρίων
- Ενίσχυση Κτιρίων
- Εκτίμηση Ακινήτων
- Eργολαβίες Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων
- Εκτιμήσεις Ακινήτων
- Ενεργειακά Πιστοποιητικά Κτιρίων